Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów firmy

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO„), w celu realizowania naszych działań z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa informujemy:

I Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nieruchomości Michel-Okoń Małgorzata z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 18.

II Cele i podstawy przetwarzania

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą,
  2. W przypadku gdy nie zawarli Państwo z nami jeszcze umowy pośrednictwa Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody, w celu zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub w celu przedstawienia oferty kupna/najmu nieruchomości na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą oraz w celu oferowania finansowania zakupu nieruchomości, w szczególności poprzez oferowanie usługi kredytowych podmiotów zewnętrznych,

III Odbiorcy danych
Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego dostawcy usług prawnych i doradczych w tym kancelarie prawne.

IV Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń/obrony uprawnień. Po upływie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa sprzedaży została zawarta, dane zostaną usunięte.

VI Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia swoich danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne w szczególności w celu przedstawienia oferty zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić jej realizację

VIII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Nieruchomości Michel-Okoń Małgorzata z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 18 w tym profilowaniu.

Nasi Partnerzy